Wat is Rotterdams (taal) effect?
Rotterdams (Taal) Effect is de naam van een duurzaam taalproject dat in oktober 2010 met een pilot van start is gegaan. Het project is gericht op het vergroten van inzicht in de effectiviteit van didactiek en organisatie van het onderwijs en op het structureel uitwisselen van kennis en ervaring tussen docenten, coödinatoren en managementteams van de drie besturen. De pilot loopt tot september 2011 en wordt aan het eind van het schooljaar geëvalueerd. De drie besturen, Boor, CVO en LMC-VO hebben de uitgangspunten en de afspraken vastgelegd in een convenant.

Wat gebeurt er?
Leerlingen in de eerste klassen doen, met een tussenpoos van enkele maanden, twee maal een taaltoets (Diataal). Externe deskundigen analyseren en interpreteren de resultaten. Op grond daarvan voorzien zij de scholen van adviezen op het gebied van hun taalonderwijs. Vergelijking van de resultaten op bovenbestuurlijk niveau moet inzicht bieden in de effectiviteit van de verschillende interventies en werkwijzen. De externe deskundigen zorgen voor de overdracht van de kennis en kunde op het gebied van de analyse, interpretatie van de resultaten. Na positieve evaluatie van de taalpilot zal de aanpak door besturen en scholen in de reguliere structuren worden geïmplementeerd.
Wat willen we bereiken?
De deelnemers delen de volgende ambities;
  • Zichtbaar maken en versterken van de taalprestaties van Rotterdamse leerlingen c.q. op Rotterdamse VO-locaties.
  • Deling en versterking van de kennis en kunde op het gebied van analyse, interpretatie van (Diataal-) toetsresultaten en de vertaling daarvan naar taalbeleid.
  • Inzicht in effectiviteit van werkwijzen op het gebied van het taalonderwijs in de eerste klassen van het Rotterdamse voortgezet onderwijs.
Aanpak, concrete afspraken
De gezamenlijke schoolbesturen van BOOR, CVO en LMC hebben de volgende afspraken gemaakt:
  • Alle scholen gaan Diataal gebruiken als toetsmethode voor tekstbegrip en woordenschat. De meetresultaten zijn de basis voor vervolgacties.
  • Tijdens de taalpilot zijn 2 meetmomenten, 1 rond de herfstvakantie en 1 rond de meivakantie.
  • Scholen werken in trio's aan de overdracht van kennis en ervaringen.
Contact
Rotterdams (taal) Effect
Postbus 23485
3001 KL Rotterdam
redactie@rotterdamstaaleffect.nl